احتمال مخفی شدن تعداد لایک ها در اینستاگرام

احتمال مخفی شدن تعداد لایک ها در اینستاگرام

اینستاگرام در حال بررسی امکان مخفی کردن تعداد لایک ها برای مبارزه با تاثیر شاخ های اینستاگرام است