این مشکل ممکن است به دلیل وارد کردن اشتباه اطلاعات کارت بانکی یا خطای موقتی درگاه های پرداختی باشد

در صورت تمایل پس از گذشت چند دقیقه دوباره سعی نمایید