قوانین

آیدی اینستاگرام شما حتما در حالت عمومی و Public باشد

زمان ماندگاری :

از آنجایی که استوری اینستاگرام پس از 24 ساعت پاک میشود بنابراین ماندگاری خرید استوری هم به همین نحو خواهد بود ، همچنین اگه تعداد استوری ها زیاد باشد ممکن است تمام آنها بازدید نخورد و فقط چند استوری آخر شما بازدید بخورد

توصیه ها :

بازدید پروفایل به بهبود امتیاز پیج شما کمک می کند ، بازدید پروفایل بصورت رندوم هر چند روز یا نهایت هفتگی از طرف اینستاگرام صفر شده و دوباره محاسبه میشود بنابراین عدد بازدید پروفایل شما هرگز ثابت نمی ماند