الگوریتم اینستاگرام

الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می‌کند

تا پیش از سال ۲۰۱۶ و اجرای الگوریتم جدید، کاربران اینستاگرام ۷۰ درصد از پست‌ها را که شامل ۵۰ درصد از پست‌های دوستانشان می‌شد، از دست می‌دادند.