چرا باید JavaScript را یاد گرفت ؟

چرا باید JavaScript را یاد گرفت