تنظیم سرعت دانلود Idm

تنظیم سرعت دانلود در IDM

گاهی میخواهیم دانلود منیجراز تمام سرعت اینترنت ما هنگام دانلود استفاده نکند تا بتوانیم کارهای دیگری هم همزمان انجام دهیم